Aviso Legal

Datos

  • Nome: Compostela Aberta
  • CIF: G-70444989
  • Enderezo: R/ Xosé Chao Rego, 22. 15705. Santiago de Compostela (A Coruña)

INFORMACIÓN XERAL

Esta é a web da Compostela Aberta, e ten a finalidade de difundir informacións e noticias de interese sobre a Compostela Aberta e as actividades que desenvolve.

SOBRE A PROPIEDADE LEGAL E INTELECTUAL

A propiedade desta web e o seu contido é do Partido “Compostela Aberta”, en adiante “Compostela Aberta”. Queda prohibida a transmisión, cesión, venda e aluguer desta web sen a correspondente autorización das persoas propietarias.

A información e consellos presentados nesta web son de carácter orientativo quedando a “Compostela Aberta” exenta de calquera responsabilidade derivada da falta de exactitude ou efectividade en dita información ou consellos.


”Compostela Aberta” resérvase o dereito de modificar o contido da web sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación. A información remitida a esta web ou inserida a través dos seus formularios deberá ser veraz e non vulnerará o dereito a terceiros nin a legalidade vixente.

“Compostela Aberta” declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coa persoa ou empresa que tuvera prexuízos de calquera natureza ocasionados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole ao non poder garantir ao 100% a ausencia de virus nin de outros elementos na web

CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN DA WEB

“Compostela Aberta” resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nesta páxina e pode limitar ou non permitir o acceso a dita información. Especialmente, “Compostela Aberta” resérvase o dereito a eliminar, limitar ou impedir o acceso á súa web cando xurdan dificultades técnicas por feitos ou circunstancias alleas á “Compostela Aberta” que, ao seu criterio, diminúan ou anulen os niveis de seguridade adoptados para o axeitado funcionamiento da web.

RESPONSABILIDADE

Compostela Aberta en ningún caso será responsable de:

  • Los fallos e incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas de
    manera que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente operativos.
  • De la producción de cualquier tipo de daño que los usuarios o terceros pudiesen ocasionar en el sitio web.
  • De la fiabilidad y veracidad de las informaciones introducidas por terceros en el sitio web, bien directamente, bien a través de enlaces o links. Compostela Aberta se reserva el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de forma discrecional y con carácter definitivo o temporal hasta el aseguramiento de la efectiva responsabilidad de los daños que pudieran producirse. Compostela Aberta colaborará y notificará a la autoridad competente las incidencias anteriormente indicadas en el momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita.

XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son competentes para resolver toda controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones generales los Juzgados de Santiago de Compostela, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo