Política de privacidade

Algúns servizos prestados na web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros automatizados.

A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados á “Compostela Aberta” son verdadeiros e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos.

“Compostela Aberta”, como responsable do ficheiro automatizado, garante o pleno cumprimento da normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, e así, de acordo coa L.O. 15/1999, as persoas apoderadas, intervinientes, autorizadas e, no seu caso, avalistas da entidade xurídica firmante quedan informadas e prestan o seu consentimento á incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados existentes.

Ditos ficheiros rexistráronse na Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), tal como estipula a lei vixente.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade o mantementeo da relación coa “Compostela Aberta”, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos nos que a persoa usuaria decida darse de alta, así como o envío por medios tradicionais e electrónicos, de información técnica e operativa da “Compostela Aberta”.

“Compostela Aberta” adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados á “Compostela Aberta”. Porén, a persoa usuaria debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

As persoas usuarias da páxina teñen dereitos recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como a seren informadas das cesións realizadas contactando coa “Compostela Aberta” a través do correo electrónico redes@compostelaaberta.org

“Compostela Aberta” pode utilizar cookies cando un usuario ou usuaria navega pola web, asociándose unicamente co navegador dun computador determinado (usuario anónimo), e non proporcionan por si mesmas o nome e apelidos da persoa usuaria. As cookies utilizadas non poden lor os arquivos cookie creados por outros provedores. A usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que se lle avise por pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro. Para máis información, visita sobre as cookies, visita esta páxina.

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo